شرایط اینترنت رایگان در وب سایت قلللله

۷۵٪ اینترنت رایگان

۷۵٪ هزینه اینترنت مشترکین کاربران ADSL مخابرات، برای تماشای ویدیوهای سایت قلللله بصورت رایگان محاسبه میشه.

۵۰٪ اینترنت رایگان

۵۰٪ هزینه اینترنت تمامی مشترکین اوپراتورهای دیگر در ایران برای تماشای ویدیوهای سایت قلللله بصورت رایگان محاسبه میشه.

بالا