شرایط اینترنت رایگان در وب سایت قلللله

۷۵٪ اینترنت رایگان

۷۵٪ هزینه اینترنت مشترکین اعضای سایت که از ADSL مخابرات، برای تماشای ویدیوها استفاده می کنند بصورت رایگان محاسبه می شود.

۵۰٪ اینترنت رایگان

۵۰٪ هزینه اینترنت اعضای سایت که از اوپراتورهای دیگر در ایران برای تماشای ویدیوها استفاده می کنند بصورت رایگان محاسبه می شود.

بالا